Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp

HjÀrtsvikt i framtiden

Genom kunskap, forskning och mer resurser är målet att förebygga och förbättra prognosen vid hjärtsvikt.

Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd som drabbar människor världen över. Det finns mer som kan göras för att förbättra livet för de som drabbas och deras anhöriga, utöver forskning och moderna behandlingar.

Vi behöver öka kunskapen kring hjärtsvikt, så att sjukdomen upptäcks i tid och att fler får tillgång till behandling.

Hjärtsvikt idag

Cirka 250 000 människor lever med hjärtsvikt i Sverige – och antalet förväntas stiga med en åldrande befolkning.

Många drabbade har även andra sjukdomar som diabetes, högt blodtryck eller njursjukdom.

Hjärtsvikt är ett växande globalt problem

Framtida målsättningar

Om fler får möjlighet till en tidig diagnos och behandling kan sjukdomsförloppet bromsas, symtom lindras och överlevnaden öka.

Hjärtsvikt är idag den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning i Sverige och ca 40 000 patienter vårdas varje år på sjukhus på grund av hjärtsvikt.

Vi behöver öka kunskapen kring hjärtsvikt, både hos allmänheten och beslutsfattare.

Genom att uppmärksamma hjärtsvikt kan vi sprida kunskapen kring denna allvarliga sjukdom.

Även om överlevnaden för hjärtsviktspatienter har förbättrats behövs mer forskning och resurser för att hitta nya sätt att förebygga hjärtsvikt och förbättra prognosen.

Genom mer forskning och resurser kan vi hitta nya sätt att förebygga och behandla hjärtsvikt. Varje nytt behandlingsalternativ ökar möjligheten att individanpassa behandlingen och förbättra prognosen.

Trots att hjärtsvikt är en folksjukdom är det få som känner till sjukdomen och dess symtom, och många väntar med att söka vård.

Ökad kunskap och information kring vanliga symtom vid hjärtsvikt kan hjälpa personer att söka vård i ett tidigt skede och därmed öka möjligheterna till ett längre liv och högre livskvalitet.

Hjälp till att sprida kunskapen kring hjärtsvikt så att fler känner till riskfaktorer och symtom.